Leśna Ustroń

  1. Do przyjęcia na oddział z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

prowadzona jest lista oczekujących na świadczenia na podstawie skierowania wystawionego świadczeniodawcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia w kierunku COVID-19;

 2) Kryterium  kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest:

     a) stan funkcjonalny w skali Barthel  ≤ 60 , 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5), lub

     b) spadek saturacji  czasie wysiłku powyżej 5% wartości wyjściowej, stan funkcjonalny w skali   Barthel  ≤ 60, lub

     c) zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT, 3-9 w skali oceny funkcjonalnej, z  wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5)

3) Czas trwania rehabilitacji po COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie  rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 6 m-cy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że pacjent nie korzystał do tej pory z rehabilitacji po COVID-19.

   4) Brak przeciwwskazań do rehabilitacji po COVID-19 takich, jak :

     a)  stałe zapotrzebowanie na tlen;

     b) brak samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego wg skali  Barthel ≤ 60;

     c) zaburzenia psychiczne uniemożliwiające właściwe wykonywanie poleceń;

     d) ciężkie nadciśnienie płucne;

     e) ostra postać serca płucnego;

     f) niestabilna choroba niedokrwienna serca;

     g) zastoinowa niewydolność krążenia NYHA III i IV º;

     h) choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia;

     i) choroby nowotworowe w stadium przerzutów;

     j) stany przebiegające z krwiopluciem i po niedawno przebytych krwotokach;

     k) stan po świeżo przebytym udarze mózgu i/lub zawale mięśnia sercowego;

     l) obecność tętniaka aorty lub naczyń mózgowych;

     ł) stany po zabiegach operacyjnych ( do 3 m-cy) w tym okulistycznych;

     m) uzależnienie od leków i substancji, które w nadmiernym stopniu mogą zaburzyć proces   rehabilitacji.

5) Badania diagnostyczne i dokumenty wymagane przy kwalifikacji do leczenia:

    a) skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z rozpoznaniem U.07.1 / U.10 z uzasadnieniem stan po COVID-19 wymagający rehabilitacji;

    b) badanie RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby;

    c) aktualna morfologia, OB, CRP;

    d) EKG wykonane po zakończeniu ostrej fazy choroby;

    e) określona skala Barthel;

    f) określona skala oceny funkcjonalnej ADL, skala MRC;

    g) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

Klauzula informacyjna dla pacjentów po wejściu w życie ustawy RODO

Naszym Kuracjuszom proponujemy przyjazd do Tuczna wraz z Rodziną, Przyjaciółmi, Znajomymi - miejsc noclegowych w Tucznie jest pod dostatkiem a szeroka oferta rekreacyjna kierowana jest również do osób towarzyszących! 

W Tucznie nikt się nie nudzi!

LEŚNA USTROŃ zaprasza

tu warto przyjechać

po zdrowie,wypoczynek

i przygodę!

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP  ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie
ul. Staszica 5
78-640 Tuczno
tel 67 259 30 04 wew. 14
fax 67 259 30 37
e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl